top of page

Privacystatement NIHS Brabant

NIHS Brabant vindt dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website en haar donateurs van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NIHS Brabant houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de NIHS Brabant in Eindhoven. 

Verwerking van persoonsgegevens
NIHS Brabant legt in sommige gevallen uw gegevens vast, zoals wanneer u geld doneert, zich aanmeldt voor de rondzendbrief of anderszins contact heeft met NIHS Brabant. De gegevens die wij vastleggen zijn:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Donatie
   

Deze gegevens van donateurs en geïnteresseerden worden gebruikt voor:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze rondzendbrief en/of u te informeren over activiteiten van NIHS Brabant / Joodse Gemeenschap Eindhoven.

 • Het bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NIHS Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via NIHSBrabant@gmail.com.

Bewaartermijnen
NIHS Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies en Clickgedrag
Op de website van NIHS Brabant / Joodse gemeenschap Eindhoven worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze manier kan NIHS Brabant haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Publicatie
Wij publiceren geen gegevens van onze donateurs.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NIHS Brabant.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar NIHSBrabant@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NIHS Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met ons zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze stellen via NIHSBrabant@gmail.com.

Wijzigingen
NIHS Brabant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid. 

bottom of page